Bocanovice

Podmínky ochrany osobních údajů

Tyto podmínky upravují ochranu osobních údajů při užívání webové aplikace urbido třetími osobami (uživateli).

(dále jen „Podmínky“).

Kdo zpracovává Vaše údaje?
Obec Dolní Čermná,IČO: 07316607, se sídlem Technologická 375/3, 708 00 Ostrava Pustkovec (dále jen „Obec“). Jako správce a zpracovatel Vašich osobních údajů bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.
Smart urbido s.r.o., IČO: 07316607, se sídlem Technologická 375/3, 708 00 Ostrava Pustkovec (dále jen „Společnost“). Jsme vlastníkem a provozovatelem webové aplikace urbido a jsme pouze zpracovateli Vašich osobních údajů. Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. při zřízení uživatelského účtu či přihlášením se k odběru SMS/emailů z vaší obce či města).

Jedná se tak o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

  Jméno a příjmení, Email, Heslo v zašifrované podobě, Kontaktní a/nebo doručovací adresa nebo Telefonní číslo a další údaje Vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři) a dále údaje, které získáme tím, že používáte naše služby.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?
Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:
zřizování, kontrola a správa uživatelských účtů, plnění všech povinností dle smluv uzavřených s uživateli a výkon a ochrana všech práv Společnosti dle těchto smluv a dle zákona, plnění zákonných povinností, zajištění kvality poskytovaných služeb a další obchodní účely.

Obec zpracovává vaše údaje především za účelem:
  výkonu státní správy,
  výkonu samosprávy,
  zajištění interních procesů,
  komunikace s občany.
Shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Nikdy nezatajujeme účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

Zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Dodržujeme pravidla povinné archivace údajů.

Osobní údaje můžeme zpracovávat toliko na základě uděleného souhlasu uživatelů, a výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Zajišťujeme ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provedeme likvidaci osobních údajů.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?
Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Dále subjekty, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme.

Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu uživatele.

Používá webová aplikace urbido cookies?
Ano. Cookies jsou malé soubory, které se místo poskytovatele služeb přenáší do počítače uživatele přes webový prohlížeč a umožňuje stránkám, nebo poskytovatelům služeb systému rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a pamatovat si určité informace. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookie používáme pro správný chod webové aplikace urbido.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?
Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 5 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?
Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

poskytnutí služby (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby či produktu, aniž by bylo potřeba papírového originálu s podpisem); splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Obec může zpracovat vaše údaje za účelem:
  výkonu státní správy,
  výkonu samosprávy,
  zajištění interních procesů.
Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?
Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat v nastavení po přihlášení do webové aplikace urbido. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?
Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).

Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožnuje Vám poskytovat naše služby zdarma a tyto neustále zlepšovat a vyvíjet služby nové. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále poskytovat, popř. že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě. Není však samozřejmě Vaší povinností naše služby využívat.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
  právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  právo osobní údaje opravit či doplnit;
  právo požadovat omezení zpracování;
  právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  právo požadovat přenesení údajů;
  právo na přístup k osobním údajům;
  právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
  a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.
Kontaktujte nás
Pokud se vyskytnou nějaké dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních informací. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

smart urbido s.r.o.
Technologická 375/3, 708 00 Ostrava Pustkovec
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.